English for Specific Careers คอร์สภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพเฉพาะทาง - AUA

  รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพเฉพาะทาง

  AUA พัฒนาและออกแบบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพเฉพาะทางที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษในองค์กรของท่านโดยเฉพาะ ตามสายอาชีพที่มีการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่แตกต่างจากการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจทั่วไป โดยใช้รูปแบบการประเมินผลทั้งก่อนและหลังการเรียนที่ตอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนได้รับความรู้ด้านภาษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมนำไปใช้ในการทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

   

  ทำไมคุณถึงควรเรียนหลักสูตรนี้

  • เสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว เข้าใจสิ่งที่คู่ค้า และเพื่อนร่วมงานต้องการสื่อสารอย่างแท้จริง
  • เพิ่มทักษะการอ่านเอกสารที่มีลักษณะเฉพาะ เพิ่มคลังคำศัพท์เฉพาะทางของสายอาชีพ สามารถเข้าใจเนื้อหาของเอกสารได้เป็นอย่างดี
  • ยกระดับการเขียนเอกสาร อีเมล และเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตามหลักไวยากรณ์ และใช้คำศัพท์เฉพาะทางที่ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

  องค์กรที่สนใจคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง AUA มีทั้งคลาสออนไลน์และออนไซต์ (สอนนอกสถานที่) ให้เลือกได้ตามความเหมาะสม สอนสดทุกคลาส โดยอาจารย์ต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญในสายงาน

   

  วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

  คอร์สภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารเฉพาะสายอาชีพ ที่ส่วนใหญ่จะมีคำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในการสื่อสาร ช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงจุด ลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

  • เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ภาษาอังกฤษในบริบทเฉพาะของแต่ละสาขาอาชีพหรือองค์กรได้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อเสริมสร้างความถูกต้องแม่นยำในการใช้ภาษาและการเลือกใช้คำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการสื่อสารในบริบทการทำงาน
  • เพื่อช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นในบริบทเฉพาะของการทำงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์กร

   

  ระยะเวลา

  • 60 ชั่วโมง

   

  การจัดการเรียนการสอน

  • สามารถเรียนออนไซต์นอกสถานที่หรือออนไลน์
  • ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ก่อนเรียน

   

  ตัวอย่างหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพเฉพาะทาง

  • ภาษาอังกฤษสำหรับการขายและการตลาด เน้นทักษะการนำเสนอสินค้าและบริการ การเจรจาต่อรอง และการตอบคำถามลูกค้าต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร เน้นทักษะการสื่อสาร และการเรียนรู้คำศัพท์ทางวิศวกรรมในด้านต่าง ๆ เพื่ออ่านเอกสารได้อย่างเข้าใจยิ่งขึ้น
  • ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ฝึกทักษะการฟังและพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การพูดคุยกับผู้ป่วย การซักประวัติ การบรรยายทางวิชาการ พร้อมทั้งฝึกทักษะการอ่านและเขียนเอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
  • ภาษาอังกฤษสำหรับงานทรัพยากรบุคคล เป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ อย่างการสัมภาษณ์งาน การอบรมพนักงาน รวมถึงการเขียนและอ่านเอกสารสำคัญ อย่าง สัญญาจ้างงาน
  • ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการ เน้นการฝึกทักษะการฟังและพูดในสถานการณ์จริง อย่างการต้อนรับลูกค้า การบริการในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทสากลที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ

   

  ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

  • เพิ่มคลังคำศัพท์เฉพาะสาขาอาชีพของตนเอง ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถเข้าใจการทำงาน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในสายงาน สามารถอ่านเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างถ่องแท้
  • สามารถเจรจาและพูดคุยกับลูกค้า พาร์ทเนอร์ และเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาได้สุภาพ เหมาะกับสถานการณ์มากขึ้น
  • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ในการขยายธุรกิจในระดับโลกได้มากขึ้น

   

  นอกจากคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทางแล้ว AUA ยังมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในการทำงานได้อย่างรอบด้านอีกด้วย

  ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.auathailand.org/en/corporate-training-enquiry/