English for School Programs

  โครงการภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียน

  โครงการภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนจัดทำหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศให้มีคุณภาพตามหลักสูตรภาษาอังกฤษที่กำหนดโดยสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ

  วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างรากฐานที่ดีเพื่อความสำเร็จในอนาคต
  • นักเรียนพัฒนาความสามารถในการมีส่วนร่วมในบทสนทนาภาษาอังกฤษเชิงลึกและมีแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่อไป
  • นักเรียนมีคลังคำศัพท์ที่หลากหลายและสามารถใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  • นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อใช้ภาษาอังกฤษ
  • นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเขียน
  • 1 ปีการศึกษานักเรียนผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและได้ระดับ CEFR B1 ภายในเกรด 12 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) และสามารถสอบวัดระดับมาตรฐานอื่น ๆ โดยมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

  ระยะเวลา

  • 1 ปีการศึกษา

  การจัดการเรียนการสอน

  • สอนนอกสถานที่ที่โรงเรียน
  • อาจารย์เจ้าของภาษา

  ติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
  www.auathailand.org/en/corporate-training-enquiry/