English for Schools and Universities Program

  โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประสบความสำเร็จในสถานการณ์ทางสังคมในโลกแห่งความเป็นจริง
  • เพื่อแนะนำและเพิ่มความสามารถของนักเรียนในการมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความหมายและกระตุ้นในภาษาอังกฤษ
  • เพื่อขยายความเข้าใจ คำศัพท์ และความถูกต้องของนักเรียนในหัวข้อต่างๆ ในชีวิตประจำวันในภาษาอังกฤษ
  • เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยและการสอบอื่นๆ และบรรลุระดับ CEFR ตามที่กระทรวงศึกษาหรือมหาวิทยาลัยกำหนดไว้

  ระยะเวลา

  • หลักสูตรจะใช้เวลาหนึ่งปีการศึกษาตามกำหนดการของโรงเรียน

  เพิ่มเติม

  • แพลตฟอร์ม: สอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
  • ครูผู้สอน: Native speaker