Course Category: ฟัง-พูด

Free

English for Business

English for Business หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำง…
0
Free

IELTS Preparation

IELTS Preparation Course คอร์สเตรียมพร้อม พิชิตคะแ…
0
Free

Junior English for Communication

English for communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อก…
0
Free

English for Communication

English for Communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อก…
0
Free

คอร์ส เรียนอังกฤษตัวต่อตัว / เรียนอังกฤษแบบกลุ่ม

เรียนคนเดียวหรือเรียนเป็นกลุ่มก็ได้ไม่ต้องรอใคร &#…
0
Free

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที…
0
Free

ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการโรงพยาบาล และการบริการด้านสุขภาพ

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับด้าน…
0