English for Specific Careers

  AUA English for Specific Careers เป็นคอร์สที่ truly customized หรือ ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อแต่ละองค์กรในสาขาวิชาชีพต่างๆ

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสายงาน
  • เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการใช้ภาษาและการเลือกคำศัพท์มาใช้ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อให้สามารถสื่อสารความรู้ในสายงานของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานที่ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้

  ระยะเวลา

  • 30 ชั่วโมง
  • 60 ชั่วโมง

  เพิ่มเติม

  • แพลตฟอร์ม: สอนนอกสถานที่หรือออนไลน์
  • การคัดเลือกและการทดสอบ: Customized interviews
  • ครูผู้สอน: Native speaker

  ตัวอย่าง English for Specific Careers 

  English for Sales and Marketing

  English for Engineers

  English for Medical Professionals

  English for Human Resources Professionals

  English for Hotels and Hospitality Industry

  English for University Lecturers