คอร์สเขียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ (Effective Writing)

  รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอย่างมืออาชีพ

  คอร์สเขียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ (Effective Writing) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโดยเฉพาะ โดยในหลักสูตรจะเรียนพื้นฐานการเขียน ทั้งด้านโครงสร้างภาษาและการจัดระเบียบความคิด ซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญที่จะนำไปสู่การเขียนเชิงธุรกิจ และเชิงวิชาการ

  ทำไมคุณถึงควรเรียนหลักสูตรนี้

  • พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ สามารถเขียนบทความ หรือ Essay ได้อย่างลื่นไหล ใช้ภาษาได้อย่างสวยงาม
  • นำไปต่อยอดการเรียนรู้การเขียนเชิงธุรกิจ (ฺBusiness Writing) และการเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing)

  คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอย่างมืออาชีพ (Effective Writing) ของ AUA Language Center เปิดสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  คอร์สเขียนภาษาอังกฤษ “Effective Writing” เป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพ สามารถเขียนภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาทางการได้อย่างราบรื่น ชัดเจน และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้ผู้เขียนพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง ทั้งในที่ทำงาน สถานศึกษา การสอบ รวมถึงในชีวิตประจำวัน
  • เพื่อสร้างความมั่นใจในการเขียนภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ไวยากรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อสร้างงานเขียนที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ดังที่ตั้งใจ มีการตั้ง Headline ที่ตรงประเด็น การเกริ่น (Intro) และเนื้อเรื่อง (Content) ที่น่าสนใจ รวมถึงบทสรุปและจุดประสงค์ที่ต้องการ (Conclusion )
  • เพื่อเรียนรู้คลังคำศัพท์ของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนที่เป็นทางการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงาน บันทึกการประชุม บทความทางการศึกษา ปริญญานิพนธ์ รวมถึงสามารถปรับใช้กับงานเขียนภาษาอังกฤษแบบทางการได้ทุกรูปแบบ

  โครงสร้างหลักสูตร

  คอร์สเขียนภาษาอังกฤษแบ่งการเรียนออกเป็นทั้งหมด 6 ระดับ โดยแต่ละระดับใช้เวลาในการเรียนรวม 20 ชั่วโมง ได้แก่

  • ระดับ 1-2 Paragraph เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Paragraph Writing ที่มีวัตถุประสงค์ในการอธิบายแนวคิดหลัก
  • ระดับ 3-5 Essay ยกระดับการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการเรียงร้อยเรื่องราวเป็นเรียงความ เริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่อง การเกริ่น ส่วนของเนื้อหา และการเขียนบทสรุป
  • ระดับ 6 Expanded Essay Writing เป็นคอร์สเขียนภาษาอังกฤษขั้นสูง มีความเชื่อมโยงเนื้อเรื่องอย่างมีระบบระเบียบ และสละสลวย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้

  รูปแบบในการเรียน

  สอนสด โดยครูต่างชาติจากเอยูเอ ผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Google Meet

  จำนวนชั่วโมงเรียน ต่อ 1 ระดับ

  แต่ละระดับ ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง ภายในเวลา 4 สัปดาห์

  ความถี่ในการเรียน

  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เรียนครั้งละ 2.5 ชั่วโมง

  คุณสมบัติของผู้เรียน

  ผู้เรียนต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป นักเรียนใหม่ ก่อนเรียนทำการสอบวัดระดับ AUA-Oxford Placement Test และข้อสอบเขียนของ AUA

  ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ Effective Writing

  • เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจหลักการเขียน ทั้งเรื่องไวยากรณ์ การใช้คำศัพท์ และโครงสร้างประโยคต่าง ๆ
  • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการเขียนเนื้อหา การเน้นประเด็นสำคัญ และการเรียงลำดับความคิด ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • เพิ่มโอกาสการได้คะแนนสอบการเขียนเพิ่มขึ้น สามารถใช้คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาได้อย่างราบรื่น ไร้กังวล
  • เพิ่มโอกาสในการทำงาน สามารถนำเสนอ และเขียนรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น

  นอกจากคอร์สเขียนภาษาอังกฤษ Effective Writing แล้ว ที่ AUA ยังมีคอร์สภาษาอังกฤษให้คุณเลือกเรียนได้ตามความต้องการ สอนสดโดยครูเจ้าของภาษา เลือกได้ทั้งเรียนออนไลน์และออนไซต์