Vista Online Classroom : English for communication

  English for communication หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

  พัฒนาพื้นฐานทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกันเองพร้อมสอดแทรกไวยากรณ์ การใช้ภาษา เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดีในการสื่อสารอังกฤษ พร้อมต่อยอดในหลักสูตรเฉพาะทางอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  โครงสร้างหลักสูตร :

  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบ่งออกเป็น 5 ระดับได้แก่ A1, A2, B1, B1+,และ B2
  แต่ละระดับใช้เวลาในการเรียนรวม 100-120 ชั่วโมง โดยแบ่งระดับละ 20 ชั่วโมง (หรือเท่ากับ 1 คอร์ส)

  รูปแบบในการเรียน : 
  สอนสด โดยครูต่างชาติจากเอยูเอ ผ่านโปรแกรม Zoom

  จำนวนชั่วโมงเรียน :

  • แต่ละระดับ ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง
   ภายใน 5 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง

  ความถี่ในการเรียน : 

  • สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง

  คุณสมบัติของผุ้เรียน : 

  •  อายุ 15 ปี ขึ้นไป
  • นักเรียนใหม่ ก่อนเรียนทำการการสอบวัดระดับก่อน

  สามารถสมัครสอบวัดระดับได้ที่ เอยูเอ ทุกสาขา มีให้เลือกทั้ง 2 แบบ : walk inไปสอบที่สาขาหรือสอบทางออนไลน์